Skip to content

Política de Privacitat

Carlota González informa sobre la seva política de privacitat respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser obtingudes durant la navegació a través del Lloc Web www.carlotagonzalez.com.

En aquest sentit, Carlota González garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús d’aquest Lloc Web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

 1. Identitat del responsable

El Titular responsable del Lloc Web www.carlotagonzalez.com i del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a través d’aquest és Carlota González, amb NIF: 43447496J, domicili a Sant Cugat de Vallès, Barcelona i correu electrònic: info@carlotagonzalez.com.

 1. Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les seves dades personals, el Titular ha d’aplicar els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: el Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: el Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.
 • Principi de limitació del termini de conservació: el Titular mantindrà les dades personals recollides durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals recollides seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estiguin garantides.

El Titular pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

 1. Informació i legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en:

 • Consentiment de l’interessat: el consentiment exprés dels usuaris subscriptors per a l’enviament de circulars i informació jurídica o sobre activitats relacionades amb la prestació de serveis de Carlota González.
 • Compliment d’un contracte: les dades personals de clients de Carlota González són necessàries per a l’execució del contracte de prestació de serveis.
 • Interès legítim: en el cas d’enviament d’informació jurídica d’actualitat.

La tipologia de dades que recull i tracta Carlota González dels Usuaris del Lloc Web es corresponen amb les dades personals identificatives o de contacte facilitades per a la realització de consultes i/o suggeriments dels usuaris.

Totes les dades que se sol·licitin com a obligatòries en els formularis del Lloc Web (els camps assenyalats amb asterisc) són necessàries perquè Carlota González gestioni aquestes amb la finalitat indicada en cada cas. La manca de qualsevol d’aquestes dades comportarà la impossibilitat que Carlota González atengui les sol·licituds. En tot cas, l’Usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, i es compromet a comunicar a Carlota González els canvis que es produeixin en aquestes, reservant-se Carlota González el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes.

 1. Finalitat del tractament

Carlota González informa que facilita les dades de forma voluntària, sabent que està facilitant que siguin incorporades a sistemes d’informació amb les finalitats següents:

 • Gestionar consultes plantejades a través del Lloc Web per l’usuari.
 • Manteniment de la relació amb els clients.
 • Enviament d’informació sobre la consulta realitzada, circulars informatives i informació jurídica rellevant i d’actualitat.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquestes perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, a causa exclusivament del fet que alguns dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben ubicats en altres països.

 1. Duració del tractament

Les dades facilitades per l’Usuari es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no siguin necessàries per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. Carlota González es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 1. Destinataris de les dades

No se cediran a tercers les dades facilitades pels usuaris, excepte consentiment previ d’aquests o que sigui necessari per imperatiu legal.

Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat.

Carlota González mantindrà la confidencialitat d’aquestes dades, així com les mesures de seguretat exigibles legalment de conformitat amb la naturalesa d’aquestes, i no se sotmetran a decisions automatitzades.

 1. Drets dels Usuaris

Carlota González garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a info@carlotagonzalez.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o mitjançant la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 1. Confidencialitat i seguretat del tractament

Les dades personals són tractades per Carlota González amb la màxima reserva, confidencialitat i seguretat, establint els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades personals facilitades en aquest Lloc Web.

 1. Modificacions de la política de privacitat

Carlota González es reserva el dret a modificar les presents condicions de la seva Política de Privacitat de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació serà inclosa en les presents condicions i publicada a la web a la qual tindran accés tots els usuaris.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte mitjançant l’adreça de correu electrònic: info@carlotagonzalez.com.