Què és el Pre-Pack Concursal i quins avantatges ofereix?

Imatge Article 7 - Prepack Concursal_CAT

Els Jutjats Mercantils de Barcelona han establert unes noves directrius per a la venda d'unitats productives. És l'anomenat Pre-Pack concursal, una figura jurídica concebuda per agilitar els procediments concursals i evitar la pèrdua d'ocupació i d'activitat empresarial en els actius d'una empresa subjecta a concurs que encara siguin viables. Però com funciona aquesta figura i quins beneficis ofereix als creditors i deutors?

La durada mitjana dels procediments concursals a Espanya és de quatre anys, termini que es pot veure agreujat per les moratòries establertes amb motiu de la pandèmia, segons alerta el Banc d’Espanya. Això provoca l’existència d’un nombre cada vegada més gran d’empreses “zombis”, és a dir, societats mercantils inviables amb els actius congelats i en què els seus balanços acumulen més pèrdues a mesura que passa el temps sense resoldre la seva situació.

Ni els concursos voluntaris de creditors, que escurcen els terminis, ni les fórmules alternatives com la liquidació societària amb un únic deutor, estan aconseguint reduir de manera significativa el nombre de procediments concursals que “s’eternitzen” als jutjats.

Per donar una resposta a aquesta situació, els jutjats mercantils de Barcelona han definit unes noves directrius, conegudes com a “Pre-Pack concursal”, que permeten accelerar la venda o la transmissió de les unitats productives d’una empresa subjecta a un procediment concursal .

Aquesta opció no està recollida en el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal (LC). No obstant això, a l’empara de la Directiva 2019/2013 sobre marcs de reestructuració preventiva, es permet la possibilitat d’integrar en els ordenaments jurídics dels estats membres la figura de l’administrador de la reestructuració, que com veurem a continuació és l’eix central del Pre -Pack concursal.

Què és el Pre-Pack Concursal?

La finalitat del Pre-Pack Concursal és facilitar i accelerar la venda d’unitats productives, que actualment es regula en la Llei Concursal. Tot i que la seva regulació pretén que sigui un procediment àgil, la realitat és que es pot convertir en un procés summament lent que pot provocar la pèrdua de valor de l’actiu fins a fer que resulti inviable.

A més, a vegades el deutor prèviament a la declaració de concurs ja ha realitzat tot un meritori treball de recerca de candidats interessats a adquirir la totalitat o una part dels actius viables de l’empresa. No obstant això, els terminis previs necessaris es dilaten tant que, quan s’arriba al concurs, la mateixa normativa concursal (subjecta als principis de transparència, publicitat i concurrència de creditors) pot provocar que tot aquest esforç hagi estat en va, a causa del deteriorament sofert per les unitats en venda.

Llavors, què novetats aporta aquesta nova figura?

Bàsicament, el Pre-Pack concursal consisteix en el nomenament d’un expert independent (nomenat pel jutge i que es convertirà, si escau, en l’administrador concursal futur) que supervisa totes les operacions de venda de la unitat productiva que pugui fer el deutor abans de la declaració de concurs. L’objectiu és que pugui verificar que tot el procés s’ha realitzat complint els principis de transparència i concurrència.

Amb aquest propòsit, el Pre-Pack Concursal estableix un procediment que té tres parts: la fase de sol·licitud, la fase preliminar i la fase d’autorització i implementació.

 

1. Fase de sol·licitud

En l’escrit de comunicació al Jutjat Mercantil de l’obertura de negociacions amb els seus creditors segons l’article 583 LC o en un escrit posterior, dins dels tres mesos següents a la comunicació, el deutor pot posar de manifest que està preparant operacions sobre els actius de l’empresa (tota l’empresa, unitats productives o de negoci, o venda amb globus d’actius), per a això ha d’indicar i relacionar específicament aquestes.

Així mateix, en el dit escrit o en un inicial o posterior, el deutor pot sol·licitar el nomenament d’un expert independent o administrador en matèria de reestructuració. La sol·licitud es tramitarà i resoldrà dins el mateix expedient de comunicació de l’article 583 LC pel jutjat competent per a la declaració del mateix concurs.

Per a la seva admissió, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels següents documents:

 • Justificant d’haver emplenat degudament el formulari virtual publicat al portal de Canal Empresa de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’informar i de publicitar les dades essencials de les unitats de negoci o actius en situació de crisi empresarial .
 • Relació d’associacions representatives, sectorials i territorials, empreses competidores o de la mateixa cadena de valor, així com fons financers o industrials, o inversors directes, nacionals o estrangers, amb els quals el deutor ja hagi contactat i/o es comprometi a contactar al llarg del procés, en la recerca de potencials interessats, postors o oferents en l’adquisició que es prepara.

 

2. Fase preliminar / extrajudicial

Un cop presentada la sol·licitud comença la fase preliminar o fase extrajudicial, en la qual el deutor pot demanar que a les operacions sobre els actius en venda se’ls apliqui el caràcter reservat, d’acord amb el que estableix l’article 583 LC L’objectiu d’aquesta mesura és protegir la confidencialitat de l’obertura de les possibles negociacions.

L’expert independent és l’encarregat de garantir la transparència de les operacions sobre els actius. Per a això, ha de familiaritzar-se amb el negoci del deutor, supervisar les operacions de venda, informar els creditors i comprovar que hi ha igualtat d’oportunitats entre aquests, plasmant tot això en un informe que presenta davant el Jutjat.

En aquest sentit, les funcions bàsiques de l’expert independent inclouen:

 1. Familiaritzar-se amb el negoci.
 2. Assistir i supervisar a deutor en la preparació d’operacions.
 3. Informar els creditors del procés, participant, si s’escau, en les negociacions, especialment, amb els creditors privilegiats i públics, així com amb els representants dels treballadors.
 4. Verificar i supervisar la regularitat, publicitat i transparència en la preparació d’operacions sobre els actius de l’empresa, especialment garantint la igualtat d’accés a la mateixa informació i oportunitats entre els potencials interessats o postors i la justa competència.
 5. Emetre un informe final de la gestió realitzada i, en particular, de les vendes preparades sobre els actius de l’empresa.

No obstant això, fins al moment de la declaració de concurs, l’expert independent ha de respectar sempre, i sense ingerències, les facultats d’administració i disposició del deutor respecte del seu patrimoni, i pot deixar constància per escrit de les objeccions que consideri oportunes al procediment. D’altra banda, l’expert independent que sigui nomenat en aquesta fase pre-concursal serà també l’administrador concursal, un cop declarat el concurs, si és el cas, excepte causa justificada que impliqui designar un altre administrador.

La fase preliminar del Pre-Pack concursal conclou amb l’emissió de l’informe final sobre les gestions realitzades respecte a la possible venda dels actius. Aquest informe es posa en coneixement de deutor, el jutjat competent, la representació dels treballadors i els creditors més rellevants i, en tot cas, dels creditors privilegiats.

Aquest informe final de gestió ha de contenir, en particular, una valoració imparcial i independent en relació amb els següents aspectes:

 • Si la publicitat del procés ha estat suficient per garantir la màxima participació de tots els interessats, acompanyant, si escau, mitjans de prova.
 • Si la informació subministrada a tots els interessats durant el procés s’ha realitzat en termes que hagin garantit la igualtat d’oportunitats, acompanyant-se, si és el cas, mitjans de prova. 
 • Si, a conseqüència de l’anterior, ha quedat garantida la lliure i justa competència entre els interessats.
 • Si el preu final ofert per a l’adquisició preparada de l’actiu en qüestió és raonable, tenint en compte les circumstàncies concretes.
 • Si algun interessat o interessats (per exemple actors financers o industrials) han anticipat a compte del preu final quantitats que hagin estat imprescindibles i necessàries per al manteniment de l’activitat empresarial i del seu valor durant tot aquest procés.
 • Una previsió de l’evolució de la valoració de l’actiu o actius en qüestió, un cop declarat el concurs i en cas de no realitzar-se immediatament la venda plantejada.
 • Una proposta d’implementació d’una o diverses ofertes de compra vinculants de tota l’empresa, unitats productives o de negoci, o d’actius en globus. O, si escau, la formulació de propostes alternatives o complementàries.

Finalment, la retribució de l’expert independent serà d’acord amb les normes de l’aranzel, en quantitat corresponent als honoraris de la fase de liquidació, calculada segons el nombre de mesos en què efectivament desenvolupi les funcions atribuïdes. En cas que el concurs de la societat no arribi a ser declarat, la seva retribució va a càrrec del sol·licitant.

 

3. Fase judicial d’autorització i implementació

Amb la sol·licitud de declaració de concurs, el deutor ha d’adjuntar l’informe final de l’expert independent, així com les propostes finals d’implementació de compres vinculants de tota l’empresa, unitats productives o de negoci, o d’actius en globus.

Les autoritzacions judicials de les operacions de venda conformades i preparades s’han de tramitar, si escau, per la via de l’article 530 LC. A aquest efecte, en la mateixa interlocutòria de declaració de concurs, s’ha de donar trasllat de les propostes amb un termini de deu dies perquè els creditors, o qualsevol interessat, puguin efectuar al·legacions. El termini es computa des de la publicació en el Registre Públic concursal de la declaració de concurs, amb l’advertència expressa de l’existència d’una oferta vinculant i la identificació d’aquesta.

Finalitzat el termini de deu dies, l’administració concursal ha d’emetre l’informe previst a la Llei Concursal sobre el pla de liquidació. Després d’això, el jutge ha de dictar una resolució autoritzant o denegant les operacions de venda propostes en funció de la documentació aportada, contra el qual només podrà interposar un recurs de reposició.

Quins avantatges ofereix el Pre-Pack Concursal?

Encara que per ara només ha estat implementat en els Jutjats Mercantils de Barcelona, el procediment del Pre-Pack concursal ha rebut una acollida molt positiva tant entre la comunitat jurídica com en el món empresarial. En un moment en què s’acumulen milers de procediments concursals pendents de resolució, i davant la perspectiva que les conseqüències de la pandèmia portin a concurs a més empreses, ofereix diversos avantatges.

Per a les empreses afectades per un procediment concursal, el nou procediment planteja una manera àgil de donar sortida a unitats productives que són viables, preservant l’activitat productiva i els llocs de treball. Aquests actius també poden constituir una oportunitat interessant d’inversió i creixement per a altres empreses o emprenedors, l’interès dels quals es podria acabar frustrant si haguessin d’esperar a la finalització del procediment concursal.

Pel que fa als jutges i administradors concursals, la figura del Pre-Pack concursal ofereix més garanties que les propostes de venda o transmissió presentades compleixin tots els requisits que estableix la Llei Concursal. En aquest sentit, la creació de la figura de l’expert independent aporta tranquil·litat a juristes i administradors, que coneixen perfectament el marc legal i les seves atribucions, però no tenen per què estar completament familiaritzats amb el funcionament del sector o mercat de l’empresa concursada.

Esperem que aquesta iniciativa del Pre-Pack concursal sorgida a Barcelona s’estengui aviat a altres Jutjats Mercantils i contribueixi a agilitzar els procediments concursals, alhora que contribueix a protegir en la mesura del possible l’activitat econòmica i l’ocupació.

¿T’enfrontes a un procediment concursal? Assessora’t sobre totes les opcions aquí.